Mencions legals

Condicions generals de venda i subministrament

Gave Electro, s.l. es reserva el dret de propietat de tots els materiales subministrats fins al cumpliment íntegre del pagament d'aquests.

Preus

Els preus de venda són els que figuren a les nostres tarifes i s'entenen per la mercaderia posada als nostres magatzems de la Roca del Vallès amb embalatge de cartró no retornable.
Preus vàlids per tota Espanya excepte error tipogràfic o d'impressió.

Venda mínima

No s'efectuaran sbuministraments de comandes inferiors a 150 ? nets.

Ports

Todes les comandes amb un valor superior a 600 Euros nets viatjaran a ports pagats.

Reclamacions

Les possibles reclamacions dels materials servits, hauran de ser cursades dins dels 15 días següents a la data d'enviament.

Devolucions

 • Tota devolució ha hagut de ser previament autoritzada pel nostre Departament Comercial.
 • A les devolucions s'hi haurà d'adjuntar de manera visible l'imprès d'autorizació degudament complimentat.
 • Només seran abonats els artícles de stock habitual a GAVE, sobre els quals s'aplicaran els següents demèrits i càrrecs:
  1. 15% de demèrit per productes entregats per Gave dins dels 45 dies anteriors a la petició de devolució.
  2. 30% de demèrito per productes que excedeixin els citats 45 dies.
  3. A aquests demèrits se'ls hi afegiran les despeses adicionals d'adequació del material, si n'hi haguéssin.
 • No s'admetran devolucions passat un any de la data d'entrega del material.
 • El valor de l'abonament serà establert d'acord amb la tarifa vigent a la data de subministrament del material.
 • Només s'admetran devolucions amb embalatges complerts.
 • No s'admetran devolucions dels aparells d'execució especial.
 • No s'acceptaran devolucions l'import de les quals sigui inferior a 50 Euros.
 • No s'acceptarà cap devolució a ports deguts, excepte acord exprés en contra.

Garantia

 • Els nostres productes estan garantitzats per 12 mesos contra tot defecte de muntatge o dels materials que els componen.
 • La nostra garantia es limita al canvi o reparació del producte.
 • La garantia no serà vàlida si el retorn no s'efectua a través del magatzem que hagi realizat la venda o si el nostre servei de control de qualitat detecta una mala posada en funcionament o una mala utilizació del producte.
 • El material haurà d'anar acompanyat d'un informe explicant el defecte y condicions de la instalació i funcionament.

Jurisdicció

En cas de litigi, ambdues parts es sotmetran als tribunals de Barcelona, amb renuncia expressa al fur que els pogués correspondre.